ZAPISY DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2019/2020

 

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

 

Zapisy do szkół obwodowych  rozpoczynają się
1.04.2019 r. o godz. 9.00 i trwają do 30.04.2019 r. do godz. 15.00 pod adresem:

https://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE  – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych rozpoczyna się
1.04.2019 r. o godz. 9.00 i trwa do 30.04.2019 r. do godz. 15.00
pod adresem:  https://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem – dzieci biorą udział
w procesie rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską
w Bielsku-Białej / informacja na stronie BIP/
:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.
  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

 

Treść Uchwały Rady Miasta Bielska -Białej oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska- Białej na stronie BIP.