NABÓR DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018-19

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

      • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

lub

      • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 1 marca 2018 r.
o godz.  
9.00 i trwają do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem:  http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, następnie wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.                           

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko
w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.                       

Rozpoczyna się 1 marca 2018 r. o godz. 9.00 i trwa do  30 marca     2018 r.   do godz. 15.00 pod adresem:   http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.

  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

  3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.