Pedagog szkolny

mgr Monika Łukaszek

(Szkoła Podstawowa kl.I-V, sala 304)

Godziny pracy:

zajęcia
PONIEDZIAŁEK 8.00 -12.30  l.3, l.4, l.5 
WTOREK 10.30 -16.30  l.6, l.7 
ŚRODA 9.00 -13.30  l.3, l.6 
CZWARTEK 9.30 -14.30   l.3, l.7 
PIĄTEK 8.30 -11.30    l.3

mgr Dorota Bartnicka

(Szkoła Podstawowa kl.VI – VIII oraz gimnazjum, sala 610)

Godziny pracy:

 

zajęcia
PONIEDZIAŁEK  8.00 -14.00  
WTOREK 8.00 -13.00   
ŚRODA  9.00 -12.00  
CZWARTEK  10.00 -16.00  
PIĄTEK 8.00 -10.00 

Procedura udzielania pomocy pedagogiczno -psychologicznej

Pomoc materialna

INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

DOFINANSOWANIE OBIADÓW W SZKOLE – pomoc świadczona uczniom z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Miejsce składania wniosków: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11 Termin składania wniosków: cały rok szkolny.

ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Miejsce składania wniosków:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11

STYPENDIUM SZKOLNE – pomoc świadczona wszystkim uczniom z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto. Stypendium pomaga refundować koszty z tytułu edukacji( artykuły szkolne, podręczniki, strój sportowy itp. zgodnie z katalogiem wydatków przy wniosku). Miejsce składania wniosków: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11

 

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny (sala 304)

 

Pomoc osobom dotkniętym przemocą

Literatura do samodzielnej pracy

Literatura do samodzielnej pracy

Wykaz proponowanej literatury do samodzielnej pracy ucznia
z trudnościami w czytaniu i pisaniu
(klasy IV – VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
 1. Janina Wójcik – Ortografii i interpunkcji nauczę się sam. Ćwiczenia i wiadomości dla uczniów kl.VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1992r.

 2. Janina Wójcik – Ortografii i interpunkcji nauczę się sam. Ćwiczenia i wiadomości dla uczniów klas IV-VI.

 3. A. Omiecińska, Zdzisława Saduś – Zeszyty ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów starszych  klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Wydawnictwo Oświatowe Promyk, Opole.

 4. Janina Wójcik – Nauka ortografii i interpunkcji. Wiadomości i ćwiczenia dla uczniów klas IV-VI. WSiP. Warszawa .

 5. Barbara i Krzysztof Gierymscy – Ćwiczenia ortograficzne dla klas IV-V. Agencja Wydawnicza ,,Gram ”.

 6. Barbara i Krzysztof Gierymscy – Ortografia na bardzo dobry.

 7. Anna Kaszuba-Lizurej – W krainie ortografii. Zeszyty ćwiczeń 1-2. Materiały pomocnicze do pracy z uczniem dyslektycznym w starszym wieku szkolnym

(kl. IV-VI i gimnazjalne). Wydawnictwo ,,Publisher-Innowacje”. Goleszów 2000r.
 1. Maria Grygier- Frąckiewicz, Małgorzata Kurtok, Alicja Marszałek – Czy dżdżownica w dżinsach może utrudnić maturę? Zasady i ćwiczenia ortograficzne dla starszych klas szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich. Centrum Rozwoju  Umiejętności ” Alfa i Omega”.

 2. Honorata Kopyt – Cwiczenia ortograficzne. WSiP W-wa.

 3. Anna i Józef Częściakowie – Ortografia co do głowy trafia. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 1999r.

 4. Praca zbiorowa Redakcji Agendy Podręcznikowej MEN – Język polski.  Ortografia łatwa i przyjemna.

 5. S. Tarkowski – Ortografii uczę się sam.

 1. *Jolanta Studnicka – Ortograffiti. Zeszyty ćwiczeń dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Program edukacyjno-terapeutyczny. Operon.

 2. *Barbara łużyńska i Jadwiga Pyczewska-Pilarek – ABC ortografii i interpunkcji.

 3. *Krystyna Nawrocka – Ćwiczenia ortograficzne z zasadami.

 4. *Jan Nowak – Uczę się ortografii. Nowe Wydawnictwo Warszawskie.

Zagospodarowanie czasu wolnego dziecka

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci

Rola i funkcja czasu wolnego

1. Przywrócenie sił psychicznych i fizycznych. Jest to najbardziej oczywista funkcja czasu wolnego – regeneracja sił fizycznych i psychicznych organizmu czyli wypoczynek. Stan jakim jest zmęczenie jest wynikiem trwającego dłuższy czas wysiłku. Objawy, to : zmniejszona zdolność do pracy lub nauki, brak koordynacji rytmu i ruchów oraz prawidłowej postawy ciała, spadek zainteresowań, trudności w skupieniu się i kojarzeniu myśli. 2. Zaspokajanie potrzeby rozrywki. Czas wolny powinien przynieść nie tylko wypoczynek, lecz także atrakcję, przygodę, zabawę, odmianę, nowość, radość, emocje i swobodę. Rozrywka powinna spełniać pragnienia, które nie zostały zaspokojone przy wykonywaniu obowiązków. 3. Rozwój zainteresowań i uzdolnień. W tej kategorii dziecko ma czas na zaspokojenie pragnień twórczych, doskonalenie się w jakiejś obranej dziedzinie wiedzy, sztuki czy techniki, ma czas na zajęcia sportowe. Te indywidualne dążenia decydują o wyborze rodzaju dobrowolnych zajęć w czasie wolnym.

Wskazówki do właściwej organizacji czasu wolnego dziecka

Dla w pełni harmonijnego rozwoju dziecka potrzebne jest zrównoważone dawkowanie ruchu, nauki, odpoczynku. Istnieje potrzeba zagospodarowywania dzieciom czasu wolnego.

Telewizja – tak, ale programy odpowiednie, wybrane przez rodziców.

Gry komputerowe – tak , ale wybrane przez rodziców i dostosowane do wieku dziecka.

Internet – tak , ale razem z rodzicem , korzystając ze stron polecanych dla dzieci.

Duża dawka zabawy na świeżym powietrzu, częste kontakty z rówieśnikami to powinno pomóc dzieciom prawidłowo się rozwijać. Człowiek jest istotą społeczną, żyje w grupie rodzinnej lub rówieśniczej. Czas wolny spędzany w grupie rówieśniczej powoduje, że dziecko uczy się współdziałania, pełnienia ról. Dziecko przejawia ochotę organizowania wspólnej zabawy czy wypoczynku. W zespole rówieśniczym często musi postawę egocentryczną ( nastawienie tylko na siebie, na swoje potrzeby ) zamienić na wspólne działanie, poświęcenie, wspólną radość i wspólne zainteresowania. W grupie dziecko ma możliwość porównywać swoje zachowanie z zachowaniem innych.

Odpowiednie organizowanie czasu wolnego dziecka staje się sprawą bardzo ważną. Dziecko nauczone jak ma właściwie wykorzystać swój wolny czas nie będzie w przyszłości zasiadać z pilotem w ręce przed telewizorem, tylko w sposób aktywny, w grupie przyjaciół, będzie spędzać czas. Tak jak wychowamy dzieci, jak je nauczymy, takich ludzi dorosłych będziemy w przyszłości mieć. Wartościowe spędzanie czasu wolnego dziecka, to wartościowy dorosły.

Rodzice powinni dużo czasu spędzać z dziećmi , rozmawiać , bawić się ,ucząc ich życia.

„Uczmy się tracić czas z własnymi dziećmi’”

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem oddziaływania różnych grup społecznych , instytucji , czynników tworzących pozaszkolne środowisko jego życia .

 

Czas wolny , jaki mają do swej dyspozycji dzieci , wypełniony może być różnymi ich zachowaniami , czynnościami , które występują codziennie , stale lub od czasu do czasu.

Niewiele dzieci swój czas wolny poświęca ciekawym , twórczym zajęciom , indywidualnym – hobbistycznym jak : kolekcjonerstwo , majsterkowanie , modelowanie , uprawianie sportu , tańca , uczestniczenie w różnych zajęciach pozalekcyjnych , pozaszkolnych. Wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci 9 –10 letnie jest mało urozmaicone, dość monotonne, mało atrakcyjne. Głównie popołudnia i weekendy dzieci spędzają przed telewizorem lub komputerem.

Groźne, z punktu widzenia wychowawczego , są sygnały mówiące o tym ,że telewizja bardzo wyraźnie ogranicza czas na rozmowy rodzinne , kontakty bezpośrednie rodziców i dzieci ,wspólne spacery , wyjazdy itp.

Zauważa się ,że dzieci coraz mniej czasu poświęcają na pracę na rzecz rodziny ,domu, gospodarstwa domowego . Ponadto –jak wykazują liczne badania – dzieci , które oglądają telewizję 4 i więcej godzin w ciągu dnia, mniej czasu przeznaczały na zabawy z rówieśnikami ,co prowadzić może w konsekwencji do pewnych nieprawidłowości w rozwoju społecznym dziecka.

Głównym zadaniem rodziny ,szkoły i ośrodków pozaszkolnych jest opieka wychowawcza nad psychologicznym i biologicznym rozwojem dzieci .

Przygotowanie dzieci do aktywnego i twórczego życia .

Powinniśmy wspólnie dążyć do wychowania człowieka chętnego do działań , umiejącego zastosować swoją wiedzę w praktyce , ale również potrafiącego wypoczywać. Bardzo ważnym zadaniem rodzica jest pokazywanie sposobów prawidłowego wypoczynku.

W każdym człowieku drzemią różnorodne uzdolnienia, z których rozwijana i wykorzystywana jest, niestety, tylko niewielka część. Rolą rodziny i szkoły jest rozpoznawanie tych uzdolnień oraz stworzenie im jak najlepszych warunków do pełnego rozwoju.

Szkoła , ośrodki kultury i sportu w mieście proponują szeroki zakres zajęć popołudniowych. Bardzo ważnym zadaniem rodziców jest racjonalnie zagospodarować czas wolny swojego dziecka, aby mogło rozwijać swoje zainteresowania i miło, ciekawie spędzać czas wolny od nauki.

Opracowała : Małgorzata Gottlich – Kucharska

Skierowanie na badania dysleksji

Skierowanie na badania dysleksji

Procedura skierowań uczniów na badania w kierunku dysleksji /od klasy IV szkoły podstawowej/

1.            Przed skierowaniem na badania specjalistyczne do Poradni uczeń szkoły podstawowejzobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń przez okres przynajmniej trzech miesięcy, a uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej przez okres sześciu miesięcy. Ćwiczenia mają na celu poprawę umiejętności w zakresie pisania wg opracowanych przez Poradnię wskazówek („Wskazówki do ćwiczeń ortograficznych dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej”).

2.            Propozycje ćwiczeń i wskazówki do ich prowadzenia uczeń otrzymuje w szkole.

3.            Wykonane ćwiczenia powinny być przez ucznia przechowywane i okazane podczas badania (konsultacji) w Poradni.

4.            Wykonywane przez ucznia ćwiczenia powinny być systematycznie kontrolowane przez nauczyciela języka polskiego lub pedagoga szkolnego.

5.            W sytuacji utrzymywania się trudności, mimo udokumentowanej pracy ucznia w zeszytach ćwiczeń, istnieje podstawa do skierowania go na badania specjalistyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej (konieczna jest wcześniejsza rozmowa nauczyciela lub pedagoga szkolnego z rodzicami ucznia).

6.            Uczeń zgłaszający się na pierwsze badanie powinien dostarczyć opinię ze szkoły, obejmującą:

–          opis specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,

–          informacje na temat ogólnych postępów w nauce wszystkich przedmiotów,

–          opis środków zaradczych podjętych przez szkołę (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III, terapia pedagogiczna w klasach IV-VI i gimnazjum, praca samokształceniowa ucznia),

–          informacje dotyczące efektów prowadzonych przez ucznia ćwiczeń,

–          mocne i słabe strony ucznia, zainteresowania pozaszkolne.

7.            Uczeń, który otrzymał już opinię poradni zawierającą wskazania do prowadzenia dodatkowych ćwiczeń, powinien wykonywać je zgodnie z otrzymanym w poradni instruktażem pod nadzorem nauczyciela polonisty lub pedagoga szkolnego.

8.            Opinia o uczniu na badanie kontrolne winna zawierać informację na temat środków zaradczych podjętych przez szkołę i ich efektach, opis realizacji zaleceń postdiagnostycznych oraz opis aktualnych trudności przejawianych przez ucznia.

9.            Opinię o uczniu wyraża nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca, a w przypadku przejawianych trudności w nauce innych przedmiotów również inni nauczyciele.

10.        Skierowanie ze szkoły wraz z dołączonymi, poprawionymi przez nauczyciela pracami pisemnymi ucznia przynosi do Poradni wyłącznie za zgodą rodziców pedagog szkolny, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, pedagog, rodzic lub uczeń.

11.        Skierowania będą przyjmowane jedynie w indywidualnym kontakcie z pedagogiem z Poradni.

12.        Terminy badań i konsultacji w Poradni mogą być uzgadniane przez rodziców lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego.

13.        Z uwagi na to, że pierwsze symptomy dysleksji widoczne są już we wczesnym etapie edukacji, jej rozpoznanie powinno nastąpić w klasach I-III szkoły podstawowej.

14. Badania uczniów po raz pierwszy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej powinny więc należeć do wyjątków.

15.        Skierowanie uczniów na badania winno nastąpić w uzasadnionych przypadkach najpóźniej w pierwszym półroczu roku szkolnego poprzedzającego sprawdzian lub egzamin.

16.        Kierując uczniów na badania należy zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy oświatowe, w tym rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 roku w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zmianami).

Procedura obowiązuje od II półrocza roku szkolnego 2005/2006

 

Jak pomóc dziecku w nauce?

Jak pomóc dziecku w nauce?

► Konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków do nauki tzn. zapewnienie stałego, spokojnego miejsca. Na biurku powinny znajdować się jedynie potrzebne przybory i książki; ( komputer, telefon komórkowy itp. tylko rozpraszają uwagę).

 

►Zadanie powinno być odrabiane codziennie o stałej porze, po posiłku

i krótkim, spokojnym odpoczynku.

 

Zadanie domowe to obowiązek dziecka.

Utrwala wiadomości i umiejętności, a zarazem uczy odpowiedzialności, samodyscypliny, wytrwałości, umiejętności planowania czasu. Rolą rodzica jest wytłumaczenie niezrozumiałych poleceń, sprawdzenie czy wszystko zostało wykonane, a nie odrabianie prac za dziecko, czy też ciągłe siedzenie przy nim. Przyjemności (zabawa, spotkania z kolegami, oglądanie telewizji, gry na komputerze) następujące po pracy domowej (a nie przed) są zachętą do odrabiania lekcji .

 

►Podczas nauki dziecko nie może być od niej odrywane rozmową lub poleceniami.

 

► Rozpoczynając naukę dziecko powinno przypomnieć sobie, patrząc do zeszytu, czego uczyło się na lekcji.

 

►Warto pomóc dziecku określić technikę zapamiętywania którą preferuje:

☺ wzrokowiec: lepiej zapamiętuje demonstracje, pokazy, tabele, wykresy; podkreślając kolorami ważne informacje, robiąc notatki, wykonując rysunki, wypunktowując itp.

☺słuchowiec: lepiej pamięta powtarzając na głos, głośno czytając, odsłuchując nagrań, słuchowisk itp.

☺ kinestetyk: najlepiej pamięta to co sam wykonał, uczy się w ruchu.

 

►Nic tak nie zachęca dziecka do nauki jak pochwała za włożony wysiłek, a nie tylko efekt.

 

►Dla efektywnej nauki ważny jest wypoczynek i odpowiednia ilość snu.

 

Rodzicu!!! Bądź konsekwentny i wymagający w stosunku do siebie

zawsze znajdź czas, by odpowiedzieć na pytania, wysłuchać wiersza, itp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagoiczna

 

Rodzicu!                                   

Jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko: ma trudności z nauką, ma wadę wymowy, sprawia kłopoty wychowawcze, zachowuje się niezrozumiale, ma problemy

z wyrażaniem uczuć, jest zamknięte w sobie lub wybuchowe, ma kłopot

w kontakcie z rówieśnikami lub z dorosłymi, podejrzewasz, że sięga po używki lub zbyt dużo czasu spędza przy komputerze – porozmawiaj z pedagogiem szkolnym lub sam zgłoś się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pomoc jaką możesz uzyskać w poradni jest dobrowolna, bezpłatna, nie wymaga skierowania.

Na terenie Bielska-Białej funkcjonuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Nasza szkoła znajduje się w rejonie działania poradni mieszczącej się przy ul. Słowackiego.

 

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmu

43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 45 tel./fax:  33 812 57 69 poradniabb3@interia.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek:   8.00 – 18.00 wtorek:  8.00 – 18.00 środa:  8.00 – 18.00 czwartek:  8.00 – 18.00 piątek:  8.00 – 15.00

Wartościowe strony

Wartościowe strony

 

STRONY INTERNETOWE WARTE POLECENIA

 

www.helpline.org.pl -portal dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.Porady dla dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów.
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl -edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie
www.fdn.pl -strona informująca o prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje kampaniach społecznych. Działalność Fundacji skupia się wokół wychowania bez przemocy
www.dziecinstwobezprzemocy.pl -jedna z kampanii prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje. Na stronie umieszczono między innymi, skierowane do rodziców artykuły zawierające porady wychowawcze
www.dzieckoswiadek.pl -strona poświęcona zagadnieniu występowania dzieci w roli świadków w sądzie. Szczegółowe informacje, między innymi dla rodziców, omawiające prawa przesłuchiwanych dzieci oraz pozwalające oswoić się dzieciom ze stresującą sytuacją, jaką z całą pewnością jest zeznawanie w sądzie.
www.niebieskalinia.pl -strona Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.adhd.info.pl -strona poświęcona dzieciom z ADHD (informacje dla dzieci, rodziców, nauczycieli)
www.ptd.edu.pl -strona Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego
www.opiekun.pl -katalog bezpiecznych i interesujących stron internetowych dla dzieci
http://bajki-zasypianki.pl -zbiór uspokajających, wyciszających bajek na dobranoc dla dzieci. Znajdują się tu także bajki terapeutyczne.
http://kula.gov.pl -bezpieczna strona dla dzieci dotycząca regionów Polski
www.funnymathforkids.com -bezpłatny program wspierający naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych
http://dzieci.mos.gov.pl -bezpieczna strona dla dzieci poświęcona ochronie środowiska

Bibliografia dla nauczycieli

Bibliografia dostępnych publikacji do wykorzystania przez nauczycieli, pedagogów  prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapię pedagogiczną) w zakresie pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 1. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna – Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. WSiP W-wa.

 2. Edward Polański, Anna Jakubowicz, Franciszka Dyka – Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym. Przewodnik  metodyczny dla nauczyciela. Wydawnictwo JUKA, Łódź 1996r.

 3. Maria Kaleta-Sawicka, Irena Skalska – Vademecum nauczania ortografii w klasach początkowych. Kielecka  Oficyna Wydawnicza MAC SA. Kielce 1994r.

 4. Wanda Skrzypiec – Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach 1-3. WSiP W-wa1992r.

 5. Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Maurer:

a) Głoska a litera. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

b) Głoski rozpoczynające i kończące słowa. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania. Wydawnictwo Impuls. Kraków 1995r.

 1. Halina Spionek – Zaburzenia rozwoju uczniów.

 2. Irena Czajkowska, Kazimierz Herda – Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole.

8.   Barbara Zakrzewska – Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń.

9.   Barbara Sawa – Jeżeli dziecko źle czyta i pisze.

10. Wojciech Brejnak – Kocham i wychowuję.

11. Janina Molendowicz – Nauczanie ortografii w klasach I – IV. PZWS Warszawa.

 

Bibliografia dostępnych publikacji do wykorzystania przez nauczycieli, pedagogów i prowadzących terapię pedagogiczną w zakresie pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów klas starszych (klasy IV -VI, gimnazja i  szkoły  ponadgimnazjalne)

1. Edward Polański – Dydaktyka ortografii i interpunkcji. WSiP W-wa 1995r.

2. Ryszard Iwanek – Nauczanie ortografii w szkole średniej i najstarszych klasach szkoły podstawowej. Poradnik z zestawem ćwiczeń dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Agencja Wydawnicza Morex, W-wa 1997r

3. .Marta Bogdanowicz – O dysleksji.

4. Janina Mickiewicz – Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym. Toruń 1995r.

5. Janina Wójcik – Nauka ortografii i interpunkcji. WsiP

6. Janina Molendowicz – Nauczanie ortografii w klasach  I-IV. PZWS Warszawa.

7. Gavin Reid – Dysleksja.

8. Fintan J. O’ Regan – Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Anna Kaszuba-Lizurej – W krainie ortografii. Materiały pomocnicze do pracy z uczniem dyslektycznym w starszym wieku szkolnym. Wydawnictwo ,,Publisher-Innowacje”, Goleszów 2000r.

10. Wojciech Brejnak – Kocham i wychowuję.

 

Dodaj komentarz