Współpraca z rodzicami

WSPÓŁPRACA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 37  Z  RODZICAMI

Procedura określa i reguluje:

I. Zasady współpracy Szkoły i Rodziców.

II. Zadania i  uprawnienia  Rodziców.

III. Zadania Wychowawców i Szkoły.

IV. Sposoby kontaktów  Szkoły z Rodzicami.

I. ZASADY  WSPÓŁPRACY  SZKOŁY  I RODZICÓW

1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.

2. Rodzice i Szkoła wspólnie tworzą najlepsze warunki  rozwoju dziecka.

3. Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyki zaakceptowany przez Rodziców.

4. Szkoła informuje Rodziców o postępach i  sukcesach ich dzieci i ewentualnych  niepowodzeniach.

5. Rodzice mają prawo do wypowiadania opinii na temat spraw dotyczących ich dzieci.

6. Szkoła jest przyjazna uczniom i Rodzicom.

II. ZADANIA  I  UPRAWNIENIA   RODZICÓW.

Rodzice  zobowiązani są do:

1. Systematycznego kontaktowania się ze Szkołą w celu uzyskania informacji dotyczących postępów dziecka, jego zachowania w klasie i Szkole.

2. Współpracy  z Wychowawcą, Nauczycielami, Pedagogiem i Dyrekcją Szkoły w razie występujących trudności dydaktycznych lub wychowawczych.

3. Przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko, natychmiastowego usprawiedliwiania  nieobecności dziecka  w „zeszycie korespondencji” i natychmiastowego informowania Wychowawcy o zmianie adresu i telefonu kontaktowego.

4. Potwierdzana własnoręcznym podpisem uwag w „zeszycie korespondencji”.

5. Pokrycia ewentualnych szkód, których sprawcami są ich dzieci.

6. Zwalniania  ucznia  z lekcji jedynie za  osobistym odebraniem  przez Rodzica dziecka ze szkoły i z uzasadnionych powodów.

Rodzice mają prawo do:

1. Znajomości wymagań edukacyjnych, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy swojego dziecka (jego postępów, ewentualnych  trudności w nauce czy zachowaniu)- w proponowanych przez szkołę terminach (zebrania, konsultacje, w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu terminu z Wychowawcą).

3. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach  dydaktycznych i wychowawczych.

4. Wyrażania i zgłaszania do Dyrektora Szkoły i Wychowawcy opinii na temat pracy Szkoły.

III. ZADANIA  WYCHOWAWCÓW

Zadaniem Wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego  uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2. Wyrabianie wśród uczniów odpowiednich postaw społeczno-moralnych.

3. Inspirowanie działań zespołowych uczniów.

4. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  między uczniami.

5. Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków.

6. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami.

- różnych form życia zespołowego integrującego klasę,

- ustalanie tematyki zajęć w ramach godziny z  wychowawcą.

7. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu oraz wobec tych, którzy powinni być otoczeni indywidualnymi działaniami (uczniowie z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi, uczniowie zdolni).

8. Dbanie o porozumiewanie się z rodzicami niezależnie od wykazywanej przez nich inicjatywy: organizowanie spotkań  lub kontaktowanie się z nimi w innej formie.

9. Włączanie Rodziców w sprawy  życia klasy i  Szkoły.

10. Wpisywanie do „zeszytów  korespondencji” informacji na temat ewentualnych trudności w nauce i nieodpowiednim zachowaniu oraz kontrola zapoznania się z treścią wpisu przez Rodziców .

11. Współpraca z Pedagogiem w rozwiązywaniu potrzeb i trudności uczniów.

12. Informowanie na 3 tygodnie przed klasyfikacją w formie pisemnej (potwierdzonej podpisem Rodzica)  o proponowanych ocenach na półrocze i koniec roku szkolnego.

Ponadto Wychowawca w czasie zebrań i wywiadówek:

1. Informuje Rodziców o funkcjonowaniu Szkoły.

2. Zapoznaje Rodziców z dokumentami Szkoły:

- Statutem

- Szkolnym Programem Wychowawczym i  Szkolnym Programem Profilaktyki

- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

3. Omawia bieżące sprawy dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze i organizacyjne.

4. Przekazuje Rodzicom  konkretne rady dotyczące pomocy w przezwyciężaniu trudności ich dziecka.

5. Diagnozuje potrzeby i oczekiwania Rodziców (ankietowanie, rozmowy).

IV. SPOSOBY KONTAKTÓW SZKOŁY Z RODZICAMI

Kontakty  odbywają się  poprzez:

1. Zebrania klasowe.

2. Wywiadówki.

3. Konsultacje.

4. „Zeszyt  korespondencji” ucznia.

5. Kontakty indywidualne (w miarę potrzeb) po wspólnym uzgodnieniu terminu.

6. W szczególnych przypadkach  obustronne kontakty telefoniczne.

7. Wizyty Wychowawcy i Pedagoga szkolnego w domu ucznia.

8. Udział Rodziców w imprezach organizowanych przez klasę lub Szkołę.

Sposoby informowania o spotkaniach:

1. Zapis w „zeszycie korespondencji”.

2. Tablica informacyjna w holu Szkoły.

3. Szkolna strona internetowa (adres: www.sp37.eu)

Sposób zwalniania uczniów z zajęć:

1. Szkoła w przypadku nieobecności Nauczyciela może odwołać zajęcia na lekcjach pierwszych i ostatnich.

2. O odwołaniach zajęć Szkoła zawiadamia Rodziców dzień wcześniej  poprzez zapis w „zeszycie korespondencji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress