Ocena zachowania

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW

SP NR 37 W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Przy wystawianiu oceny zachowania będą brane pod uwagę 4 elementy:

 

1)    opinie nauczycieli uczących w danej klasie (nauczyciele uczący w danej klasie co miesiąc będą wystawiali każdemu uczniowi ocenę zachowania, biorąc pod uwagę jego kulturę osobistą, stosunek do kolegów, koleżanek i pracowników szkoły oraz obowiązków szkolnych; obserwacji będzie podlegało zachowanie podczas całego pobytu na terenie szkoły);

 

2)    ocena wychowawcy klasy (na podstawie pozytywnych i negatywnych wpisów w klasowym zeszycie uwag, obserwacji zachowania i innych informacji uzyskanych od pozostałych uczniów lub pracowników szkoły);

 

3)    samoocena;

 

4)      ocena wystawiona przez klasę (na podstawie zachowań i relacji koleżeńskich).

 

Uczniowie i rodzice będą co miesiąc informowani o ocenie zachowania za dany miesiąc, która będzie wystawiona przez wychowawcę na podstawie ocen nauczycieli. Będą one brane pod uwagę przy wystawianiu ocen na półrocze i koniec roku szkolnego.