RODO

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego  w Bielsku-Białej reprezentowana przez Panią Dyrektor mgr Lucyna Żmijewską – Szemberg  adres: 43 -316 Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 5

tel.: 33 816-31-36

e-mail: podst37-bb@oswiata.org.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych uczniów Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego  w Bielsku-Białej

Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail: iod.sp37@mzo.bielsko.pl

tel. 33 816-31-36

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA NA TERENIE INFRASTRUKTURY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W BIELSKU-BIAŁEJ MONITORINGU WIZYJNEGO

W związku z funkcjonowaniem na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej monitoringu wizyjnego istnieje możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formie zarejestrowanego obrazu wizerunku osobistego.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielska-Białej, z siedzibą 43-316 Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 5
2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod.sp37@mzo.bielsko.pl ,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie: 33 8163136
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów
art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. – prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) oraz art.22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony uczniów, pracowników i mienia na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej.
4. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policja, sąd, prokuratura – na ich pisemny wniosek.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres do 1 miesięcy. Jest to czas uwarunkowany właściwościami technologicznymi systemu monitoringu w zakresie przechowywania zarejestrowanego obrazu. Po tym okresie dane będą automatycznie usunięte poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
5. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
b) żądania usunięcia swoich danych osobowych lub do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.