Regulamin

REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU – BIAŁEJ

1. Klasyfikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty Zgłoszenia o przyjęcie do świetlicy szkolnej złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów każdorazowo w nowym roku szkolnym.

2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się:

a)  uczniów klas I – VI, w tym w szczególności klas I – III  rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych,

b) uczniów czekających na zajęcia lekcyjne, z powodu nieobecności nauczyciela i zwolnionych z lekcji religii.

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godziny 7.oo  do godziny 16.30.

4. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.3o. W przypadku nieodebrania dziecka do zakończenia pracy świetlicy wychowawca zawiadamia Dyrektora Szkoły bądż odpowiednie instytucje .

5. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich  opiekunowie, których dane są  wpisane do Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy.

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Dziecko nie będzie zwalniane z zajęć na telefoniczna prośbę rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Rodzice, prawni opiekunowie lub osoby pisemnie upoważnione zobowiązane są do każdorazowego informowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka z zajęć świetlicowych.

9. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

10. Zajęcia programowe prowadzone są zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, który może ulegać modyfikacjom i zmianom w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.

11. Plan zajęć dostosowany jest do rozkładu zajęć w szkole i potrzeb dziecka.

12. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych tworzonych według wieku uczniów.

13. Liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

14. Uczniów przebywających w świetlicy szkolnej obowiązuje wewnętrzny regulamin świetlicy.

Dodaj komentarz