Innowacje

 

INNOWACJE  ROK  SZKOLNY  2018-2019

 

 • „BIELSKO-BIAŁA -NASZA MAŁA OJCZYZNA” – prowadzona w klasach III a i b przez Panie Dorotę Dobiję i Małgorzatę GOTTLICH- KUCHARSKĄ
 • „WYCIECZKI  DO  PRZESZŁOŚCI – CIEKAWE OPOWIEŚCI Z  DZIEJÓW POLSKI” – program innowacji  prowadzony w klasie II b  przez Panią Alicję TOŁWIŃSKĄ
 • „POROZMAWIAJMY O TYM, CO W ŻYCIU WAŻNE – program innowacji pedagogicznej dla klas  czwartych łączący treści polonistyczne i wychowawcze- prowadzony w kl. IV a, b, c, e przez Panią Bogusławę WIESNER-JANUSZEWSKĄ

 

POPRZEDNIE LATA

 

Innowacja pedagogiczna , programowo-metodyczna : ” Kreatywna rytmika – sposób na ciekawe lekcje” , opracowana  została i jest wdrażana przez panią mgr Alicję Tołwińską . Realizowana jest w klasie I „b” ,w ramach zajęć z edukacji wczesnoszkolnej ,w roku szkolnym 2017/2018 .

Innowacja polega na poszerzeniu treści podstawy programowej z edukacji muzycznej, plastycznej, polonistycznej oraz wychowania fizycznego o dodatkowe zagadnienia związane z rytmiką, plastyką ciała, barwach i formach w muzyce,ruchu i mowie.

Uczniowie będą wdrażani do aktywnego słuchania muzyki, świadomego jej odbioru, poprzez słuchanie utworów różnych kompozytorów, grę na instrumentach melodycznych i niemelodycznych ,taniec,śpiew, rytmiczny ruch przy muzyce, ćwiczenia językowe .

W związku z realizacją innowacji uczniowie będą usprawniać technikę mówienia,rozwijać percepcję słuchowo-muzyczną oraz inwencję twórczą, usprawniać motorykę dużą i małą , jednocześnie rozwijając pożądane postawy społeczne.

 

Szach mat w edukacji wczesnoszkolnej” innowacja opracowana i wdrażana przez mgr Ewę Polakowską. Jest realizowana od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni”

Paul Morphy”

Cel innowacji:

 • Zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, geometrii, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości, jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Szachy rozwiną takie cechy jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, radzenie sobie ze stresem i zmęczeniem.

Bielsko-Biała -nasza mała Ojczyzna”  opracowana przez mgr Dorotę Dobiję i  mgr Małgorzatę Gőttlich-Kucharską 

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

Cel główny :

 • Rozbudzanie zainteresowań dotyczących miasta Bielska-Białej, jego historii, kultury, tradycji oraz postępu.
 • Rozwój więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania i wzmocnienie zaangażowania dziecka w życie środowiska lokalnego jako mieszkańca „małej Ojczyzny”.
 • Przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o Bielsku-Białej na etapie szkolnym i miejskim.

Innowacja Pedagogiczna Metodyczno-Organizacyjna ” Nauka gry  na flecie prostym sposobem na radosne muzykowanie w młodszym wieku szkolnym „  opracowana przez mgr  Barbarę Stawowczyk.

Czas realizacji : wrzesień 2017 – czerwiec 2018r.

Celem innowacji jest:

 • zapewnienie dzieciom zdobycia wczesnych umiejętności gry na flecie i zachęcenie do wspólnego muzykowania w zespole dziecięcym,
 • innowacja skierowana jest do dzieci , które wyrażą chęć uczestniczenia w zajęciach zespołu muzycznego niezależnie od ich uzdolnień,
 • podjęcie realizacji projektu jest też uatrakcyjnieniem zajęć świetlicowych , formą zachęcenia do uczestnictwa w życiu świetlicy.

 

Nowe techniki plastyczne- świat opowiadany kolorami” opracowana przez mgr Renatę Kumorek. Czas realizacji: 01.09.2017- 31.05.2018 r.

Cel główny:

 • skłanianie dzieci do podejmowania własnych prób i działań plastycznych
 • promocja szkoły, zachęcanie dzieci do udziału w konkursach
 • rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności
 • zagospodarowanie czasu wolnego, uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych.

 

 

 

„Scrabbelkowy zawrót głowy”– przystosowanie gry Scrabble dla potrzeb dydaktyki nauczania wczesnoszkolnego oraz języka polskiego w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej –  opracowana przez mgr Jadwigę  Dziopak.
Działalność innowacyjna prowadzona była od  03 lutego 2014 r.  do końca  roku szkolnego 2014/15.
Cele:

 • wzbogacenie słownictwa uczniów,
 • widoczna poprawa w prawidłowym stosowaniu przez uczniów  form językowych oraz ortografii,
 • rozwijanie pamięci, umiejętności spostrzegania, pracy w grupie i współdziałania,
 • zainteresowanie grą Scrabble, jej popularyzacja wśród uczniów.

Uczymy ratować – i ty możesz zostać ratownikiem” –  opracowana przez mgr  Renatę Zuziak-Gancarczyk i mgr Małgorzatę Mrowiec. Działalność innowacyjna rozpoczęła  się 01 września 2014 r. i trwać będzie do końca  roku szkolnego 2016/17.
Cele:

 • zrozumienie potrzeby udzielania pomocy przedmedycznej oraz podejmowanie odpowiedzialności  za cudze życie,
 • opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – utrwalenie prawidłowych nawyków,
 • nabycie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania tam, gdzie zachodzi taka konieczność,
 • umiejętność współpracy w grupie.

Razem łatwiej, bo w grupie tkwi siła” – Teatrzyk „Miniaturka” – profilaktyka w teatrze   – opracowana przez mgr Małgorzatę Gottlich-Kucharską .Działalność innowacyjna prowadzona była od  15 września 2014 r.  do 31 maja 2016 roku.

Cele:

 • prawidłowe nawiązywanie relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, umiejętność współpracy w grupie,
 • odważne i samodzielne podejmowanie decyzji, świadomość zagrożeń świata zewnętrznego,
 • umiejętne dokonywanie samooceny i samodyscypliny, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez kontakt ze sztuką i działania aktorskie.

Teatr jest w nas” – Teatr jako twórcza metoda pracy – opracowana przez mgr Alicję Tołwińską. Działalność innowacyjna   prowadzona była od  15 września 2015 r.  do 31 maja 2016 roku.
Cele:

 • uczniowie rozwiną swoje zdolności artystyczne – aktorskie, recytatorskie, muzyczne i plastyczne – będą wygłaszali teksty z pamięci z poprawna artykulacją oraz dykcją, akcentem, intonacją i pauzowaniem,
 • uczniowie wzbogacą zasób czynnego słownictwa, udoskonalą pamięć wzrokową, słuchową, logiczne myślenie, uwagę i spostrzegawczość,
 • uczniowie będą bardziej otwarci, samodzielni i kreatywni, będą chętnie

współpracować w grupie oraz zdobędą umiejętność występowania przed publicznością.

A TO DOPIERO HISTORIA !” – CIEKAWE OPOWIEŚCI Z NASZEJ PRZESZŁOŚCI opracowana przez mgr Alicję Tołwińską.Prowadzona będzie od 15 września 2016r. do 31 maja 2017r. w klasie 3 b.
Cele:

 • wzbogacenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień z przeszłości Polski,
 • rozwinięcie zainteresowania historią i kulturą kraju i regionu,
 • rozwijanie umiejętności redagowania różnorodnych wypowiedzi pisemnych.

Zajęcia muzyczne zespołu wokalno-instrumentalnego Pętelka – sposobem na wszechstronny rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym” – opracowana przez mgr Renatę Kumorek.
Działalność innowacyjna rozpoczęła się 15 września 2015 r. i  trwać będzie do 31 maja 2017 roku.
Cele:

 • uczeń będzie posługiwał się słownictwem związanym z muzyką,
 • będzie grał rytmicznie na instrumentach perkusyjnych i gitarze, będzie znał akordy i potrafił akompaniować do piosenek, znał zabawy ruchowo-muzyczne i poprawnie je wykonywał,
 • uczeń będzie odważnie prezentował zdobyte umiejętności, czuł się swobodnie  na scenie, czerpał radość z publicznych występów, umiejętnie współżył i współpracował w grupie.

SOBOTNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – ODKRYJ SWÓJ TALENT” opracowana przez mgr Małgorzatę Gottlich – Kucharską i mgr Renatę Kumorek.Prowadzona będzie od  15 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.
Cele:

 • integracja społeczności szkolnej, zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijanie pasji i talentów,
 • poznanie nowych piosenek, tańców, technik plastycznych,
 • wyrabianie pewności siebie, współdziałanie w grupie.

NAUKA GRY NA FLECIE SPOSOBEM NA RADOSNE MUZYKOWANIE W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM” opracowana przez mgr Barbarę Stawowczyk. Prowadzona będzie od 12 września 2016r. do 31 maja 2017r.
Cele:

 • opanowanie podstawowych umiejętności: gry na instrumencie, odczytywania nut i stosowania wartości rytmicznych,
 • nauczenie gry z nut łatwych melodii i piosenek z akompaniamentem,
 • współdziałanie w grupie, prezentowanie umiejętności na forum grupy, szkoły i środowiska.